Karta gwarancyjna

KARTA GWARANCYJNA 

Nazwa towaru: Materac 

Data sprzedaży: 

Okres gwarancji: 5 lata. W przypadku materacy kieszeniowych udzielana jest gwarancja 7 lat na formatkę ze sprężyn kieszeniowych. 

Przedłużona gwarancja do lat …….. 

DANE KLIENTA: 

imię i nazwisko: 

adres zamieszkania: 

telefon/e-mail:

Data i czytelny podpis Sprzedającego: 

1. Zasady używania materacy Tolerancja wymiarów materacy wynosi do 2cm. O wadzie materaca nie stanowi zapach komponentów użytych do jego produkcji, szczególnie w pierwszym okresie użytkowania. Wszystkie komponenty używane w procesie produkcji posiadają atesty bezpieczeństwa. Wyroby nie są szkodliwe dla zdrowia. Materac nie powinien leżeć bezpośrednio na podłodze. Ze względu na wentylowanie i przeznaczenie materaca zalecane jest stosowanie materaca, na stelażu którego odległości pomiędzy listewkami nie powinny być większe niż 6 cm. Materac dwustronny powinien być obracany cztery razy w roku góra-dół, przód-tył. Materac jednostronny cztery razy w roku przód-tył. Wszystkie pokrowce są zdejmowane i nadają się do prania w temperaturze do 40 stopni C. Pokrowiec zalecamy nakładać na materac lekko wilgotny (ułatwia to jego nałożenie). Stan pokrowca należy oceniać po stronie właściwej. Pilingowanie pokrowca nie stanowi o jego wadzie. Odkształcenia nowego materaca do 2 cm głębokości są naturalnym zjawiskiem i nie obniżają jakości wyrobu. Włóknina (włókno klimatyzujące) nie jest niezbędnym elementem budowy materaca (można je usunąć), zmiany jego struktury przy użytkowaniu nie podlegają gwarancji i nie stanowią o wadzie materaca. Dopuszcza się możliwość łączenia elementów wewnętrznych co nie powoduje obniżenia jakości wyrobu. Pojedyncze grubsze włókna kokosu (jeśli jest on użyty w materacu) mogą z czasem przebić się przez pokrowiec-są to sytuacje sporadyczne i wynikają z użytkowania, należy taki element „położyć”, można go również ostrożnie wyciąć bądź wyciągnąć, nie powoduje to prucia się maty kokosowej. Zabrania się skakania na materacu, ponieważ może zostać uszkodzona wewnętrzna struktura materaca. Nie wolno palić papierosów korzystając z materaca. 

2.Warunki i zasady gwarancji: Okres gwarancji produktu obowiązuje od daty sprzedaży określonej w karcie gwarancyjnej. W przypadku zgubienia karty gwarancyjnej przez klienta(kupującego) nowa karta nie będzie wydana. Przyjęcie reklamacji odbywa się poprzez sporządzenie zgłoszenia reklamacyjnego w miejscu zakupu towaru z dołączonym zdjęciem (zdjęcie uszkodzenia oraz opis) oraz wysłanie go na maila bądź listownie na adres siedziby firmy. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest posiadanie karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu. Karta gwarancyjna nie jest ważna bez zaznaczenia w niej daty sprzedaży, bez pieczęci i podpisu sprzedawcy. Klient jest zobowiązany do dostarczenia reklamacji do siedziby firmy. Reklamacja będzie zrealizowana w ciągu 30 dni od daty wpływu do producenta. Na gwarancji nie ciąży obowiązek na producencie przekazania do użytkowania innych produktów na czas naprawy produktów reklamowanych. Kupujący ma możliwość skorzystania z wymiany towaru na nowy, wolny od wad po wcześniejszym przeprowadzeniu czterech nieudolnych napraw produktu. W wypadku kiedy zgłoszenie przez kupującego reklamacji ewidentnie zmierza do nadużycia uprawnień jakie mu przysługują z obowiązujących przepisów prawa, kosztami poniesionymi przez producenta zostanie obciążony kupujący. Do nadużyć uprawnień należy rozumieć : -zgłaszanie reklamacji na wady powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych oraz chemicznych spowodowane działaniem niezgodnym z zasadami użytkowania, przechowywania i konserwacji produktu. -zgłaszanie reklamacji uszkodzenia powstałego w wyniku umyślnego działania kupującego zmierzającego do wymiany produktu na nowy, wymuszeniem na producencie obniżenia ceny bądź wydłużenia okresu gwarancji. Gwarancja producenta nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, przechowywania i konserwowania: – zalanie materaca cieczami, – zabarwienie materiału odzieżą lub innymi barwnikami – szkody i usterki spowodowane przez zwierzęta -wszelkie usterki mechaniczne jak również po stwierdzeniu dokonania napraw przez osobę nieupoważnioną przez producenta. W produktach mogą występować różne odcienie tkanin w zależności od kąta padania oświetlenia naturalnego i sztucznego co nie jest wadą podlegającą reklamacji. Zmian zachodzących naturalnie podczas przeciętnej eksploatacji produktu. Możliwość przebarwiania się materiału przy siadaniu w dżinsach. Materace powinny być użytkowane zgodnie z ich instrukcją i przeznaczeniem. Materace należy użytkować w pomieszczeniach suchych, zamkniętych, zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Temperatura powietrza w pomieszczeniach powinna mieścić się w granicach od 10 do 30 stopni C a wilgotność 40-70. Materacy nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż 1 metr od czynnych grzejników.